OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OBOWIĄZUJĄCE W UMOWACH ZAWIERANYCH Z CALMTEC STEEL SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Niniejsze Ogóle Warunki Umowy (dalej OWU) określają zasady oraz sposób zawierania umów sprzedaży i dostawy produktów oferowanych przez Calmtec Steel Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11, NIP: 629-24-98-670, REGON: 387877507, nr KRS: 0000877365 (dale: Calmtec Steel sp. z o.o.), a Kontrahentem. Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

2. Poprzez Kontrahenta w rozumieniu niniejszych OWU należy rozumieć każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową) zawierający umowę sprzedaży lub dostawy produktów z Calmtec Steel Sp. z o.o. (dalej Kontrahent).

3. Calmtec Steel Sp. z o.o. oraz Kontrahent łącznie dalej zwani są w niniejszym OWU Stronami (dalej Strony).

4. Poprzez produkt//produkty w rozumieniu niniejszych OWU należy rozumieć wszelkie towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Calmtec Steel Sp. z o.o. (dalej Produkt//Produkty).

5. Przed dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dalej Dni Robocze)

6. Niniejsze OWU stanowią integralną część każdej Umowy sprzedaży lub dostawy Produktów zawieranej pomiędzy Calmtec Steel Sp. z o.o. i Kontrahentem i regulują ogólne zasady wykonywania tych umów, a także prawa i obowiązki Stron .Niniejsze OWU są wiążące dla Stron w zakresie sprzedaży lub dostawy Produktów, chyba że Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności postanowią inaczej, zmieniając lub uchylając postanowienia niniejszych OWU.

7. Poprzez złożenie oferty (zamówienia) zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy Produktów Kontrahent akceptuje postanowienia niniejszych OWU. Zamówienia składane są przez Kontrahenta na podstawie Informacji Cenowych przesyłanych Kontrahentowi przez Calmtec Steel Sp. z o.o.

§ 2

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Dopuszczalne jest składanie przez Kontrahenta zamówień (ofert) poprzez listy polecone, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na podstawie aktualnej oferty handlowej Calmtec Steel Sp. z o.o.

2. Każde zamówienie winno określać co najmniej:

a) rodzaj i ilość zamówionych Produktów,

b) dane odbiorcy zamówionych Produktów,

c) dane płatnika zamówionych Produktów,

d) proponowany sposób dostawy oraz środek transportu,

e) proponowane miejsce i termin dostarczenia Produktów (względnie harmonogram dostaw),

f) oświadczenie o wymaganych dokumentach potwierdzające jakość Produktów,

g) dane przedstawiciela Kontrahenta odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

3. Wszelkie zamówienia winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kontrahenta oraz zgodnie z zasadą reprezentacji Kontrahenta pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie zamówienia składane przez Kontrahenta nie wiążą Calmtec Steel Sp. z o.o. do czasu złożenia przez Calmtec Steel Sp. z o.o. oświadczenia o jego przyjęciu wyrażonego w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia Kontrahenta. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia , uważa się, iż zamówienie nie zostało przez Calmtec Steel Sp. z o.o. przyjęte. Umowa sprzedaży / dostawy Produktów zostaje zawarta pomiędzy Stronami w momencie złożenia przez Calmtec Steel Sp. z o.o. w/w oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta.

5. Harmonogram dostaw przedłożony przez Kontrahenta wymaga uprzedniej akceptacji wyrażonej przez Calmtec Steel Sp. z o.o. w formie pisemnej.

6. Za dzień złożenia zamówienia uznaje się dzień, w którym zamówienie dotarło do Calmtec Steel Sp. z o.o. w sposób prawidłowy, w szczególności po łącznym spełnieniu warunków określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu OWU.

§ 3

CENA

1. Wysokość ceny należnej za produkty Calmtec Steel Sp. z o.o. każdorazowo będzie ustalana w treści przyjęcia zamówienia Kontrahenta lub w umowie.

2. Okres obowiązywania ceny jest każdorazowo określany w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta lub w umowie.

3. W przypadkach, w których na wysokość ceny składają się również koszty transportu produktów, każdorazowa zmiana miejsca dostarczenia produktów, organizacji i środka transportu, a także kosztów energii elektrycznej, paliwa oraz kosztów dostępu do infrastruktury równoznaczna będzie zmianie wysokości ceny.

4. Cena produktów jest kwotą netto, do której zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług według stawki aktualnie obowiązującej.

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia jest uzgadniany przez Strony w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta lub w harmonogramie dostaw.

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia lub harmonogramu dostaw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Calmtec Steel Sp. z o.o.

3. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Calmtec Steel Sp. z o.o., o czym Calmtec Steel Sp. z o.o. jest zobowiązany poinformować Kontrahenta, a także wskazać nowy termin realizacji zamówienia. Calmtec Steel Sp. z o.o. dołoży starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w uzgodnionym terminie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, chyba że miało ono miejsce z winy umyślnej Calmtec Steel Sp. z o.o.

§ 5

TRANSPORT PRODUKTÓW

Sposób dostawy zamówionych Produktów do Kontrahenta, w szczególności określenie sposobu oraz środka transportu jakim Produkty zostaną dostarczone, obowiązków Stron w zakresie wszelkich wymogów formalnych związanych z transportem, ustalenia co do pokrycia kosztów transportu i kosztów ubezpieczenia Produktów, określane są w zamówieniu lub w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta, o których mowa w § 2 niniejszych OWU, względnie w odrębnej ofercie lub umowie szczegółowo regulującej warunki oraz koszty transportu.

§ 6

SPOSÓB PŁATNOŚCI ORAZ ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Calmtec Steel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności sprzedanych Produktów aż do uiszczenia przez Kontrahenta całości ceny.

2. Calmtec Steel Sp. z o.o. zastrzega, iż stosuje terminy płatności w formie nieodroczonej. Poprzez nieodroczony termin płatności należy rozumieć uregulowanie należności przed wydaniem towaru lub realizacją dostawy. Dopuszczalne jest regulowanie należności w częściach przy odbiorze lub dostawach częściowych.

3. Calmtec Steel Sp. z o.o. stosuje odroczony termin płatności w stosunku do Kontrahentów, którym przyznała limit kupiecki, na podstawie odrębnych uzgodnień pomiędzy Calmtec Steel Sp. z o.o. a danym Kontrahentem. .

4. W przypadku braku dokonania przez Kontrahenta terminowej zapłaty ceny należnej za Produkty i/lub odsetek powstałych wskutek opóźnienia w zapłacie, Calmtec Steel Sp. z o.o. uprawniona będzie do wstrzymania realizacji będących w toku umów oraz wstrzymania przyjmowania kolejnych zamówień, jak również wstrzymania dostaw wszelkich Produktów zamówionych przez Kontrahenta, do czasu dokonania przez Kontrahenta stosownych płatności, oraz przedłożenia zaakceptowanych przez Calmtec Steel Sp. z o.o. zabezpieczeń płatności należności jeszcze niewymagalnych, co przedłużać będzie automatycznie czas realizacji danej umowy, a Kontrahentowi nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Calmtec Steel Sp. z o.o. Kolejne zamówienia przyjmowane i realizowane będą jedynie w przypadku dokonania przez Kontrahenta przedpłaty.

5. Zapłata za Produkty nabyte od Calmtec Steel Sp. z o.o. winna nastąpić w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT. Termin zapłaty określony jest w potwierdzeniu zamówienia Kontrahenta lub w fakturze VAT i liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, Strony dopuszczają możliwość zapłaty w następnym Dniu Roboczym.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpływu środków na rachunek bankowy Calmtec Steel Sp. z o.o.

7. Kontrahent upoważnia Calmtec Steel Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kontrahenta w zakresie należności przewidzianych łączącą strony umową sprzedaży lub dostawy Produktów.

8. Odroczenie terminu zapłaty za Produkty nabyte od Calmtec Steel Sp. z o.o. wymaga uprzedniej pisemnej zgody Calmtec Steel Sp. z o.o.

9. Calmtec Steel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Kontrahenta odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie naliczanymi zgodnie z art. 481 § 21 k.c. w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.

10. Wszelkie dodatkowe terminy na uiszczenie zaległych należności zakreślone w ponagleniach lub wezwaniach do zapłaty nie będą stanowiły prolongaty terminów płatności.

§ 7

PRZYJĘCIE DOSTAWY ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

1. Kontrahent zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Produktów poprzez:

a) opatrzenie pieczęcią firmową listu przewozowego lub innego dokumentu stwierdzającego wydanie Produktów (wydanie WZ),

b) podpisanie przez osobę przyjmującą Produkty oraz opatrzenie datą odbioru listu przewozowego lub innego dokumentu stwierdzającego wydanie Produktów (wydanie WZ).

2. W dniu przyjęcia Produktów następuje odbiór zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym w zakresie możliwym do ustalenia bez dokonania dodatkowych szczegółowych badań, pomiarów lub oględzin.

3. W przypadku stwierdzenia w dniu przyjęcia Produktów braków ilościowych i/lub jakościowych przedstawiciel Calmtec Steel Sp. z o.o. oraz Kontrahent sporządzają stosowny protokół. Kontrahent winien zgłosić do protokołu wszelkie swoje zastrzeżenia.

4. W przypadku ujawnienia się wad Produktów w terminie późniejszym, Kontrahent winien niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zgłosić tą okoliczność Calmtec Steel Sp. z o.o. w formie pisemnej listem poleconym, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji na Produkty

5. Usuwanie wad Produktów odbywa się w ramach i na warunkach gwarancji jakości Produktów (o ile została ona udzielona na dane Produkty przez Calmtec Steel Sp. z o.o.)

6. Produkt obarczony wadami fizycznymi powstałymi wskutek jego niewłaściwego używania (w szczególności używania sprzecznego z jego przeznaczeniem) lub uszkodzenia mechanicznego, nie podlega reklamacji.

7. Usunięcie wad Produktu polegać będzie według wyboru Calmtec Steel Sp. z o.o. bądź to na naprawie wadliwego Produktu, bądź to na wymianie Produktu na wolny od wad. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość zgłaszania przez Kontrahenta jakichkolwiek dalszych roszczeń z tytułu wad Produktów.

8. Produkt winien być używany oraz konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie skutkować mogą utratą gwarancji udzielonej Kontrahentowi przez Calmtec Steel Sp. z o.o.

9. Calmtec Steel Sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Kontrahenta i/lub wstrzymania realizacji roszczeń Kontrahenta z tego tytułu, do czasu uregulowania przez Kontrahenta wszelkich wymagalnych należności na rzecz Calmtec Steel Sp. z o.o.

10. Odpowiedzialność Calmtec Steel Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona.

11. Kontrahent zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Calmtec Steel Sp. z o.o. w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym Kontrahenta, które okazało się być niezasadne lub też w przypadku gdy wada Produktu nie podlegała usunięciu w ramach gwarancji udzielonej przez Calmtec Steel Sp. z o.o.

12. Odpowiedzialność Calmtec Steel Sp. z o.o. w stosunku do Kontrahenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej przez Kontrahenta ceny z tytułu danej umowy sprzedaży lub dostawy. Calmtec Steel Sp. z o.o. nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za utracone przez Kontrahenta korzyści, ani odpowiedzialności za wady pośrednie lub następcze lub też szkody powstałe na skutek wad Produktów.

§ 8

KONSEKWENCJE OPÓŹNIANIE SIĘ KONTRAHENTA Z ODBIOREM PRODUKTÓW

1. 1. W przypadku opóźniania się przez Kontrahenta z odbiorem Produktów dłużej niż 7 dni liczonych od umownej daty odbioru, Calmtec Steel Sp. z o.o. uprawniony będzie do:

a) wystawienia oraz wysłania na adres Kontrahenta faktury VAT opiewającej na cenę należną za sprzedane Produkty,

b) wysłania Produktów własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika, bez uprzedniego negocjowania warunków przewozów, na koszt i ryzyko Kontrahenta,

c) obciążenia Kontrahenta kosztami przechowywania Produktów w wysokości 0,5% ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze,

d) powstrzymania się od realizacji dalszych dostaw Produktów na rzecz Kontrahenta, aż do czasu dokonania przez Kontrahenta zapłaty i odbioru za zaległe Produkty,

f) odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Kontrahenta do jej wykonania zakreślając mu nowy termin na jej wykonanie.

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 1 powyżej, w przypadku opóźniania się Kontrahenta z odbiorem Produktów, Calmtec Steel Sp. z o.o. uprawniony będzie do obciążenia go karą umowną w wysokości 0,5% ceny należnej za Produkty liczonej za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia przez Calmtec Steel Sp. z o.o. od umowy z przyczyn zawinionych przez Kontrahenta, Calmtec Steel Sp. z o.o. uprawniony będzie do obciążenia go karą umowną w wysokości równowartości ceny należnej za zamówione Produkty.

4. Naliczenie kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 2-3 powyżej nie wyłącza prawa Calmtec Steel Sp. z o.o. do dochodzenia od Kontrahenta naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 9

SIŁA WYŻSZA

1. Strona, której działanie lub zaniechanie nastąpiło na skutek działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty uzyskania informacji o niej) poinformowania drugiej Strony o rodzaju i zasięgu tej siły, a także o przewidywanym okresie jej trwania.

2. Poprzez siłę wyższą uznaje się nadzwyczajne, nieprzewidywalne oraz nagłe utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. w produkcji i w handlu), któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec, w szczególności: działania wojenne, klęski żywiołowe, zamach stanu, pożary, strajki, powstania, epidemie, kwarantanny, działania organów państwowych oraz samorządowych (np. embargo lub zakaz importu//eksportu), awarie maszyn Calmtec Steel Sp. z o.o. oraz brak możliwości załadunku lub rozładunku towarów z uwagi na aurę atmosferyczną.

3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku zaistnienia siły wyższej w przypadku zastosowania się do zasad określonych powyżej. Jeżeli przeszkoda powstała w wyniku zaistnienia siły wyższej trwa dłużej niż 1 miesiąc Strony ugodowo ustalą warunki dalszej współpracy. W przypadku niemożliwości zażegnania sporu w drodze ugody, łącząca strony umowa sprzedaży lub dostawy ulega rozwiązaniu.

§ 10

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku ze współpracą gospodarczą, a które to informacje nie są powszechnie dostępne (dalej Informacje Poufne).

2. Informacjami Poufnymi w szczególności są informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, a także inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz know how Calmtec Steel Sp. z o.o.

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych dotyczy wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Strona powzięła je bezpośrednio od drugiej Strony czy pośrednio od pracowników, przedstawicieli, osób współpracujących z drugą Stroną, a także od osób trzecich.

4. Udostępnienie osobie trzeciej jakichkolwiek Informacji Poufnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu OWU.

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:

a) Informacji Poufnych, które były znane Stronom w dacie zawarcia przez Strony umowy sprzedaży/dostawy lub stały się Stronom znane w trakcie trwania rzeczonej umowy w inny sposób aniżeli naruszenie obowiązku zachowania klauzuli poufności,

b) obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych wynikającego z zastosowania przepisów prawa,

c) przedstawienia umowy zamawiającemu w przypadku gdy wymagane jest to przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Strony zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu zapewnienia aby środki komunikowania się wykorzystywane przez każdą z nich odbioru oraz wysyłania Informacji Poufnych gwarantowały zabezpieczenie tychże informacji przed ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym.

7. Obowiązek zachowania klauzuli poufności wiąże Strony zarówno w okresie trwania umowy sprzedaży//dostawy Produktów, jak i po zakończeniu współpracy przez Strony.

8. Strona, która dopuści się naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości żądania odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 11

KORESPONDENCJA I DORĘCZENIA

1. Wszelka korespondencja (w szczególności zamówienia, wezwania i oświadczenia) dla której niniejsze OWU zastrzega formę pisemną, dla uznania za skutecznie doręczone wymagają przesłania kurierem, listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru na adres:

a) dla Calmtec Steel Sp. z o.o. – 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11,

b) dla Kontrahenta: wskazany w ofercie (zamówieniu) lub w umowie.

2. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o każdoczesnej zmianie adresu korespondencyjnego lub osoby uprawnionej do odbioru korespondencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niedochowania przez Stronę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się iż wszelka korespondencja doręczona na adres poprzedni lub zaadresowana do osoby poprzednio uprawnionej do odbioru korespondencji jest skutecznie doręczona.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu wszelkich okoliczności, które nawet potencjalnie mogą mieć wpływ na wykonanie łączącej Strony umowy, a także tych okoliczności, które mogą skutkować tym, że druga Strona nie będzie w stanie wykonać lub należycie wykonać umowy (w szczególności dokonać terminowej zapłaty ceny oraz świadczeń ubocznych).

2. Strony zobowiązują się do dążenia do ugodowego zażegnania wszelkich sporów powstałych wskutek wykonania łączących Strony umów. W przypadku niemożliwości zawarcia przez Strony ugody, sądem właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Calmtec Steel Sp. z o.o.

3. W przypadku zmiany niektórych zapisów OWU w drodze negocjacji przed zawarciem Umowy pomiędzy Stronami, pozostałe postanowienia zawarte w OWU są nadal obowiązujące. Calmtec Steel Sp. z o.o. nie jest związany żadnymi ogólnymi warunkami, regulaminami lub też innymi regulacjami obowiązującymi u Kontrahenta i nie mają one zastosowania do umów zawieranych z Calmtec Steel Sp. z o.o., chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów zawieranych pomiędzy Stronami jest Calmtec Steel Sp. z o.o.

5. Stosunek prawny powstały na podstawie niniejszych OWU podlega prawu polskiemu.